image

Nội dung của các điều khoản này

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của ECLO.

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức kinh doanh của ECLO, những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin là đúng. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa ECLO với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Các điều khoản này trình bày các chủ đề sau:

TRÁCH NHIỆM

Của chúng tôi

Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thoả thuận theo hợp đồng, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng triển khai, khai thác dịch vụ.

ECLO không chịu trách nhiệm các trường hợp hệ thống chạy trên máy chủ của khách hàng, máy chủ khách hàng bị tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ hình thức hoặc nguyên nhân nào của khách hàng trên hệ thống máy chủ.

Bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt hai mươi bốn giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần (ngoại trừ các trường hợp theo quy định ở trên).

Bảo mật thông tin trên hệ thống phần cấp cho khách hàng trừ những trường hợp cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định. Nghĩa vụ bảo mật này không áp dụng nếu có một yêu cầu hoặc lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này ECLO sẽ thông báo cho khách hàng về việc tiết lộ thông tin này.

Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, cước phí nhưng không được quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp pháp luật có thay đổi về thời hạn giải quyết khiếu nại nêu trên thì hai Bên sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm đó.

Không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dữ liệu của khách hàng lưu trữ tại ECLO trong trường hợp hệ thống máy chủ bị gián đoạn do các sự cố bất khả kháng.

Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng; hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trường hợp Bất khả kháng theo quy định pháp luật. Trường hợp này, ECLO không cần thông báo trước cho khách hàng.

Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và pháp luật liên quan. Trường hợp này, ECLO sẽ thông báo cho khách hàng (qua điện thoại, email hoặc văn bản) trước khi tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong trường hợp khách hàng vi phạm các nghĩa vụ theo quy định Hợp đồng mà không thể khắc phục trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày khách hàng vi phạm; hoặc phương án khắc phục không được ECLO chấp thuận. Trường hợp này, khách hàng không được hoàn lại các khoản phí đã thanh toán cho ECLO.

Trường hợp ECLO vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp đồng mà làm gián đoạn dịch vụ của khách hàng và không thể khắc phục trong vòng 48 giờ làm việc kể từ lúc ECLO nhận được thông báo vi phạm từ khách hàng. Trường hợp này ECLO có nghĩa vụ đền bù bằng 100% giá trị dịch vụ trong thời gian dịch vụ bị gián đoạn, quy đổi theo báo giá hiện hành mà ECLO đang áp dụng.

TRÁCH NHIỆM

Của khách hàng

Khách hàng tự chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên, quản lý dịch vụ của mình.

Vấn đề quản lý dữ liệu: Việc quản lý dữ liệu, thao tác dữ liệu, cập nhật và truy xuất hệ thống dữ liệu do khách hàng tự thực hiện và cấp quyền hạn quản lý. Khách hàng tự chịu trách nhiệm với dữ liệu của mình.

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật quyền truy cập từ xa vào hệ thống do ECLO cung cấp. Trường hợp khách hàng sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba quyền truy cập từ xa để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm (nếu có).

Thông báo cho ECLO về sự thay đổi thông tin của khách hàng (địa chỉ, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, số tài khoản…) trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước khi có sự thay đổi.

Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản đã nêu tại Hợp đồng.

Trường hợp khách hàng muốn tạm ngừng sử dụng dịch vụ, khách hàng phải thông báo bằng văn bản tới ECLO trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày dự định tạm ngừng dịch vụ. Thời hạn tạm ngừng dịch vụ không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc tính từ ngày ECLO nhận được thông báo của khách hàng.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: Trường hợp ECLO không vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng mà khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì khách hàng sẽ không được ECLO hoàn trả phí dịch vụ.

VẤN ĐỀ

Bất khả kháng

Nếu một trong hai Bên chịu ảnh hưởng của các sự kiện bất khả kháng (như: thiên tai, địch họa, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất hoặc các hiểm họa thiên tai khác; hoặc việc đình công hay can thiệp của Nhà nước; hay bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ Bên nào và không thể lường trước được), thì được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng, với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.

Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 40 (bốn mươi) ngày làm việc hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng thì Bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày dự định chấm dứt.

Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các Bên sẽ tiếp tục thực hiện Hợp Đồng nếu việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng là có thể được.